Garantiitingimused

AVOLUX OÜ GARANTIITINGIMUSED (KEHTIVAD ALATES 01.11.2023)

 1. GARANTII SISU JA KEHTIVUSAEG

  1. AVOLUX OÜ (edaspidi Avolux) annab pinnakatteta valmistatud toodetele töövõtugarantii 24 (kakskümmend neli) kalendrikuud  alates detailide, seadmete või tööde kohta arve väljastamise kuupäevast kliendile.
  2. Avolux annab pinnakattega valmistatud  toodetele pinnakatte töövõtugarantii alates detailide,seadmete või tööde kohta arve väljastamisest kliendile :
   24 kalendrikuud – kuumtsingitud ja kuumtsingitud + pulbervärvitud toodetele
   12 kalendrikuud – tsinkkrunditud + pulbervärvitud toodetele
   12 kalendrikuud – otse toormetallile pulbervärvitud toodetele, mida on kasutatud sisetingimustes

   GARANTIID EI OLE – otse toormetallile pulbervärvitud toodetele, mida on kasutatud välistingimustes

   Garantii ei laiene Avolux  poolt mitte toodetud, pulbervärvimisse toodud ja hiljem töödeldavatele toodetele.

   Pulbervärvitud toodetele saame anda garantii, kui tooted on eelnevalt:

   Anodeerimata ja värvimata;
   Roostest, tsingiräbust, -tahmast ja muust määrdumisest puhtad. Detailide täiendaval puhastamisel lisandub kokkuleppeline puhastustasu;
   Kaetud keermetega. Keermed, mis ei tohi värvi saada, peavad olema kliendi poolt eelnevalt kaetud (võimalused:  kasutada spetsiaalseid katteteipe või silikoonkatteid, mitte maalriteipi). Keermete katmise saab vajadusel meilt tellida;
   Puhastatud silikoonist (v.a. kuumakindel silikoon), markerikirjadest, kummitihenditest, teipide ja liimipindadest (siltide ja teipide jäänuk);
   Varustatud riputusavade või –kohtadega. Toodet peab olema võimalik riputada. Riputusavade tegemise saab vajadusel meilt tellida.

   Valmistoodete pakkimine ei kuulu teenuse juurde. Pakkimise asjaolud lepitakse eraldi kokku.

  3. AVOLUX annab paigaldatud lisatarvikutele ja seadmetele müügigarantii vastavalt lisatarviku või seadme tootjapoolsetele juhistele ja garantiitingimustele, alates sõiduki, detailide, seadmete või tööde üleandmisepäevast kliendile.
  4. Müügigarantiiga on hõlmatud AVOLUX  poolt kliendile müüdud uued lisatarvikud ja seadmed (edaspidi: detailid). Müügigarantii alla ei kuulu kliendi poolt paigaldamiseks toodud uued või kasutatud seadmed (detailid).
  5. Juhul, kui garantii kehtivuse ajal ilmnevad puudused, millised on hõlmatud müügigarantiiga või töövõtugarantiiga ning puudus likvideeritakse (remonditakse) garantiikorras, siis tulenevalt Võlaõigusseadusest §231 lg 4 p-st 3 pikeneb konkreetselt vealise osa või puuduse garantiiaeg, remondisoleku aja (puuduse likvideerimiseks kulunud aja) võrra.
  6. Garantii katkeb, kui tooteid muudetakse või remonditakse (sealhulgas demonteeritakse ajutiselt) ilma garantii andja (Avolux) kirjaliku loata.
  7. Avoluxil on õigus erijuhtudel garantii kehtivusaega ühepoolselt pikendada.
 2. GARANTIITINGIMUSED

  1. Garantii kehtib, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:
   1. Kliendil on esitatud või esitada täidetud ja allkirjastatud AVOLUX või detaili tootja garantiitõend või ostudokument.
   2. Tooteid ei ole jäetud hooletusse, kasutatud valesti, ei ole teostatud ümberehitusi ja remonti (sealhulgas demontaaži) selleks Avolux OÜ poolt kirjalikku volitust mitteomavate juriidiliste või füüsiliste isikute poolt.
   3. Seadmeid on kasutatud ja hooldatud vastavalt tootjapoolsetele kasutusjuhenditele ja AVOLUX OÜ juhistele.
   4. Klient ei oma materiaalseid ega rahalisi võlgnevusi AVOLUXi ees.
   5. Riigihangete raames valmistatud toodetele võivad kehtida käesolevatest tingimustest erinevad garantiitingimused.
 3. GARANTII ALLA KUULUB

  1. Müügigarantii alla kuuluvad järgmised puudused:
   1. uute detailide tootjapoolsed valmistusvead, vastavalt toote valmistaja tingimustele
   2. puudused materjalis, millest uus detail on valmistatud,
   3. puudused, millised on tekkinud seoses uue detaili ebaõige ja mittenõuetekohase paigaldamisega garantii andja poolt.
  2. Töövõtugarantii alla kuuluvad järgmised puudused:
   1. puudused garantii andja poolt kliendile osutatud teenuses, mis on tekkinud seoses garantii andja töötaja ebakvaliteetsest tööst või garantii andja töötaja poolsest teenuse tehnoloogia nõuete rikkumisest.
 4. GARANTII ALLA EI KUULU

  1. Normaalsest kulumisest tingitud puudused.
  2. AVOLUXi poolt heakskiitmata osade paigaldamisest tingitud puudused.
  3. Puudused, millised on tekkinud Avoluxi poolt mittevolitatud juriidiliste või füüsiliste isikute poolt ümberehitustööde, remonditööde (sealhulgas demontaaž) või tarvikute-varuosade paigalduse tulemusena.
  4. Puudused, millised on tingitud kliendi poolt detailide või toodete monteerimisega või demonteerimisega.
  5. Puudused, millised on tingitud juhuvigastustest, avariidest ja muudest mehaanilisest tegevustest.
  6. Valmistusvead ja materjali kvaliteedist tingitud puudused ning nendest puudustest tingitud teised puudused, millistest on teavitatud klienti ja palutud kliendil ilmuda puuduste kõrvaldamiseks Avoluxi teatud ajavahemiku jooksul, kuid klient ei ole ilmunud puuduste kõrvaldamisse etteantud ajavahemiku jooksul ega ei ole teavitanud ilmumise võimatusest ja leppinud kokku Avoluxiga uut puuduste kõrvaldamise kohta ja aega.
  7. Mittesihipärasest kasutamisest tingitud puudused.
  8. Puudulikust hooldamisest ja kasutusjuhendi mittejärgimisest tingitud puudused.
  9. Puudused, millised seotud detailidega või toodetega, millised on juba enne kliendile müümist eelnevalt olnud kasutuses.
  10. Töövõtugarantii ei laiene teenustele, millised on seotud asjaoluga, et klient tellib tervikliku teenuse asemel osa teenusest.
  11. Garantii alla ei kuulu garantiijuhtumite korral kliendi reisikulude, sõidukulude, pukseerimiskulude, majutuskulude, toote seismisest ja remondis viibimisest tekkivate kulude ja saamata jäänud tulude ning muude garantiijuhtumitest tekkinud kulude hüvitamine.
 5. GARANTII KATE

  1. Juhul, kui ilmnevad puudused garantiiaja jooksul kas valmistamise või materjali defektsuse tõttu, sooritatakse vastavad vajaminevad parandustööd Avoluxis.
  2. Kui mõnel osal ilmneb defekt puuduste tõttu, kas tootmise või materjali madala kvaliteedi tõttu garantiiaja jooksul, siis osa kas parandatakse või vahetatakse (valiku osas kuulub otsustusõigus täielikult Avoluxile) Avoluxis.
  3. Erandkorras (kui toodet ei saa transportida või ta ei asu Tallinnas) võib teostada ka puuduse parandamist Avoluxi poolt volitatud ettevõttes, iga juhtumi korral eelnevalt kokku leppides ja vastavale ettevõttele AVOLUXi poolt kirjaliku tellimuse esitamisel enne teostatavaid töid.
 6. GARANTII EDASIANDMINE

  1. Toote müümisel kantakse garantii automaatselt tasuta üle uuele kliendile. Kindlustamaks garantii kehtimist uuele kliendile, tuleb uuel kliendil täita ja saata Avoluxile omandiõiguse ülemineku dokument või teatis.
 7. TEGUTSEMINE PUUDUSTE ILMNEMISE KORRAL

  1. Klient peab teavitama võimalikust puudusest Avoluxi alltoodud kontaktidel: AVOLUX OÜ GAASI 6A TALLINN EESTI    TEL: +372 53403714 E-mail: avolux@avolux.ee
  2. Klient on puudusest teatanud, kui Avoluxile on esitatud kirjalik pretensioon, millele on lisatud järgmised andmed:
   1. kirjalik selgitus asjaolude kohta, millal puudus avastati ja milles puudus seisneb ning millest võib puudus olla tingitud,
   2. lisainfot anda võiva isiku nimi ja kontaktandmed,
   3. ostudokumendi koopia või muu usaldusväärse info, milline kinnitab garantii kehtivust.
   4. Vajaduse korral on Avoluxil õigus nõuda kliendilt täiendavate andmete esitamist.
  3. Pretensioon peab olema tehtud mõistliku, kuid võimalikult kiire aja jooksul peale puuduse avastamist või ilmnemist või kui oleks pidanud puuduse avastama. Pretensiooni võib esitada maksimaalselt 10 (kümme) päeva jooksul alates puuduse ilmnemisest või avastamisest või kui oleks pidanud puuduse avastama.
  4. Klient peab puuduse korral alati tegutsema nii, et puudus ei tekitaks mingisuguseid lisakahjusid.
  5. Puuduse korral on kliendil õigus nõuda, et garantiiandja kõrvaldab puuduse mõistliku aja jooksul alates pretensiooni esitamisest OÜ-le Avolux.
  6. Puuduse kõrvaldamine teostatakse Avolux punktis 7.1. toodud aadressil või Avoluxi poolt määratud kohas, kuhu klient on kohustatud sõiduki või toote toimetama oma kuludega 10 (kümne) päeva jooksul.
  7. AVOLUX OÜ ei hüvita teiste ettevõtete kaudu laekuvaid, väidetavate AVOLUX OÜ garantiijuhtumite lahendamise eest esitatavaid, arveid.